Om HANDLE®

För vem?

HANDLE kan hjälpa många olika områden. Det kan till exempel vara svårigheter med läsning, läsförståelse, matematik, svårt att sitta stilla, motorik, att förstå instruktioner eller andra typer av svårigheter såsom sömn, ångestkänslor eller svårt i sociala sammanhang. Den som har diagnosen ADD, ADHD, dyslexi eller dyspraxi kan oftast bli hjälpt av HANDLE. Men en diagnos är ingen förutsättning. Ålder spelar heller ingen roll inom metoden som sådan. För den som är yngre än 5 år hänvisas till andra HANDLE-mottagningar än Flygande Draken. Kontakta mig i så fall!

Hur går det till?

Du kommer till mig och deltar i en manuell kartläggning av nervsystemet, på engelska kallad HANDLE Screening. Utifrån den får du ett individuellt träningsprogram som du jobbar med hemma. Träningsprogrammet bör förnyas var 4-6 vecka för att följa med i utvecklingen, och för att fortsätta vara roligt och motiverande. Träningen består av olika rörelsebaserade aktiviteter och är rytmiska, repetitiva och organiserade. Ett träningsprogram brukar ta mellan 10-30 min att utföra, och oftast ska det göras varje dag.

En HANDLE Kartläggning (HANDLE Screening) fungerar för alla från 5 år och uppåt, som har förmågan att kunna sitta vid ett bord och svara på några frågor och på begäran kunna utföra några olika aktiviteter, så gott det går. Om du är osäker på om du, ditt barn eller annan du har i åtanke är lämpad för en HANDLE Kartläggning, ta kontakt med Sofia Ridaeus på Flygande Drakens Mottagning för samråd.

1. Inför första besöket fyller man i två formulär, om sin hälsa m m och sådant som man tycker fungerar sämre i vardagen.

2. Första besöket är en s k Kartläggning och det tar ca 1 h. Det är dels lite frågor och dels några aktiviteter. Här talar man också om vad man mer specifikt vill jobba med eller bli bättre på. Utifrån de observationer jag gör skapas en Kartläggning av nervsystemet.

3. Andra besöket (inom en vecka från första besöket) går vi igenom en sammanfattning av Kartläggningen. Du får ett HANDLE-program med aktiviteter att utföra i hemmet en stund varje dag (ofta 10-30 min). Målet är att det ska vara behagligt och/eller roligt att utföra aktiviteterna – annars bör de bytas ut mot andra aktiviteter.

4. Därefter sker återbesök ungefär en gång i månaden. Vi går igenom hur det går, om framsteg sker inom önskade områden och uppdaterar programmet.

Jag rekommenderar alla att planera att ge HANDLE åtminstone ett halvår. Det kan behövas tid för att resultaten ska komma och för att själv få en bra rutin när man genomför HANDLE-programmet hemma.

Övningar i Handle på Flygande Draken

Hur funkar HANDLE®?

HANDLE är en metod där man genom ett antal skenbart enkla aktiviteter, utvalda från varje individs behov, strävar efter att varsamt förstärka och organisera nervsystemet på en fundamental nivå. Aktiviteterna är framtagna utifrån vetskapen om hjärnans plasticitet – förmåga till omorganisation – och utifrån samspelet mellan kropp, medvetande och miljön omkring oss. Vissa aktiviteter utförs på egen hand, vissa utförs men hjälp av en annan person. Är det ett barn som ska ha ett HANDLE-program är det särskilt viktigt att det upplevs roligt eller behagligt av barnet själv. Vissa kräver enkel utrustning, andra kan göras var som helst. Hänsyn tas även till andra aspekter, såsom kost och kringliggande miljöfaktorer.

HANDLE®: Bakgrund och filosofi

Kärnan i HANDLE är ett förhållningssätt till omvärlden, ett sätt att se på världen. Allt vi är och gör är olika sätt att kommunicera våra behov. Genom att vara och agera visar vi på tillståndet i våra underliggande neurologiska system. Ett exempel är att en person som alltid vill ha keps har en anledning till det. Det kan vara ljuskänslighet, behov att minska synintryck genom att skärma av en del av synfältet, kepsen kan ge en trygghetskänsla, det kan ge ett skönt tryck på huvudet man inte trivs med att vara utan, eller något annat skäl. Vad svaret eller svaren än är så ger det en viss information om personen som direkt eller indirekt också säger något om nervsystemet. Synsättet att vårt beteende är kommunikation och inte något som ska döljas eller släckas ut, medför en fördjupad förståelse för hur vi människor fungerar och utvecklas.

HANDLE-metoden förespråkar att ett stressat system inte på ett effektivt sätt kan lära sig nytt eller utvecklas. Vi tillämpar Varsam förstärkning (Gentle Enhancement®) genom att direkt avsluta en aktivitet vid tecken på stress, även mycket subtila sådana, såsom ändrad rytm i andningen, yrsel eller att man helt enkelt vill sluta.

HANDLE’s skapare Judith Bluestone berättar om metoden hon utvecklat

HANDLE är en förkortning av Holistic Approach to NeuroDevelopment and Learning Efficiency. Översatt till svenska blir det Holistiskt förhållningssätt till neurologisk utveckling och effektivare inlärning. HANDLE skapades av USA-födda Judith Bluestone utifrån hennes egen autistiska erfarenhet och hennes akademiskt förvärvade kunskap och studier om människan och hur våra system fungerar. Efter mer än 40 års arbete med att utveckla och praktisera HANDLE genom att hjälpa andra, både barn och vuxna, grundade hon år 1994 HANDLE-institutet (The HANDLE Institute®) i Seattle, USA. Judith Bluestone avled 2009 och HANDLE-institutet för nu hennes arv vidare. Missionen kvarstår: att genom HANDLE tillhandahålla verktyg som höjer sig över begränsande etiketteringar och ge möjligheten för varje enskild människa att leva ett så stressbefriat och inspirerat liv som möjligt.

Är HANDLE® en terapi?

Nej. Ordet terapi definieras i Svenska Akademins Ordlista som ”sjukdomsbehandling”. Det kan leda till tanken ”det är något fel på mig”. HANDLE väljer ett annat synsätt där lärande är något som kan pågå under hela livet, och alla kan förstärka sin förmåga till inlärning. Då avses lärande i ett väldigt brett perspektiv, inte bara som ämnen i skolan, utan inom alla områden i livet: Kroppsligt, intellektuellt, socialt och känslomässigt. På engelska kallas HANDLE för en ”approach”, och på svenska har vi valt att kalla HANDLE för en metod eller ett förhållningssätt, beroende på sammanhang. HANDLE är en förkortning som står för Holistic Approach to NeuroDevelopment and Learning Efficiency. Översatt till svenska bli det Holistiskt förhållningssätt till neurologisk utveckling och effektivare inlärning.

Vad kan jag få hjälp med?

  • Läs- och skrivsvårigheter, svårt med matte, läsförståelse
  • bli bättre på att fokusera, sänka tempot, hantera stress, minskade ångestkänslor
  • sociala svårigheter
  • motorik, t ex förbättrad förmåga i sporter, spela musikinstrument
  • …och många andra områden

Prislista

HANDLE Kartläggning (första besöket) 1500 kr

Återbesök 800 kr

Vill du anlita mig till din förening, skola eller annat? Kontakta för offert

Läs mer om HANDLE

The HANDLE Institute’s hemsida

Böcker:

The Fabric of Autism. Weaving the Threads Into a Cogent Theory av Judith Bluestone

The Churkendoose Anthology: True Stories of Triumph Over Neurological Dysfunction av Judith Bluestone